Thông Báo

Thông báo đăng bài tự do trên kynu.pro

  • 1. Nội dung bài viết : không được viết quá ngắn , không được copy từ các trang khác mà phải tự biên soạn nội dung mới.
  • 2. Hình ảnh : Không sử dụng ảnh ảo hay tráo ảnh, ảnh phải add text rõ ràng kynu.pro, không photoshop quá đà.

KYNU.PRO